Ulusal ve Uluslararası Örgütler

   ABGS (AVRUPA BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ) :

   Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine hazırlanmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları hazırlık ve çalışmalarda iç koordinasyon ve uyumun plan ve programlara uygun olarak yönlendirilmesini ve yürütülmesini sağlamak üzere 4 Temmuz 2000 tarihinde kurulan ve Haziran 2011 tarihinde ise Avrupa Birliği Bakanlığı olarak yeniden yapılanan kamu birimi.

   AOAC (Association of Analytical Communities):

   Analiz metodları yayınlayan uluslararası kurulu.

   AVRUPA BİRLİĞİ :

   Avrupa Topluluğu aracılığıyla izlenen hedef ve politikalar ile Avrupa Birliği Antlaşmasıyla getirilen iki yeni eylem alanının (Ortak Dış ve Güvenlik Politikası ve Adalet ve İçişleri Alanında İşbirliği) kapsadığı hedef ve politikaları bir bütün olarak ifade etmek üzere kullanılan kavram. Avrupa Birliği, halen 25 üye ülkenin meydana getirdiği kendine özgü uluslararası ekonomik ve siyasi bütünleşme.

   AVRUPA KOMİSYONU :

   AB politikalarının tasarlayıcısı ve koordinatörü olup mevzuat önerileri hazırlar, Parlamento ve Konsey’e sunar ve birliğin yürütme organı olarak Avrupa Birliği müktesebatını (direktif, yönetmelik ve kararları), Parlamento ve Konsey tarafından hazırlanan bütçe ve programları uygulamakla yükümlü olup topluluk anlaşmalarının koruyucusu.

   AVRUPA PARLEMENTOSU :

   Üye devletlerin ulusal parlamentolarıyla benzer yetkilere sahip olan Avrupa Parlamentosu, AB’ye üye devletlerin demokratik siyasi iradesini temsil eder. Komisyon tarafından yapılan mevzuat önerilerini Konsey’e danışarak yasalaştırmak, her yıl Aralık ayında Avrupa Birliği bütçesini onaylamak, Komisyonun programını oylamak, Komisyon ve Konseye sözlü ve yazılı sorular yönelterek Avrupa politikalarının gündelik işleyişini izlemek başlıca sorumluluklarıdır.

   BİRLEŞMİŞ MiLLETLER FAO/WHO GIDA STANDARDLARI KOMISYONU (Codex Alimentarius Commission-CAC):

   Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü ile Sağlık Örgütünün müştereken oluşturduğu uluslararası gıda standardları komisyonu. Kodeks Alimentarius Komisyonu.

   FAO- BİRLEŞMİŞ MiLLETLER GIDA VE TARIM ÖRGÜTÜ :

   Birleşmiş Milletlere bağlı uluslararası Gıda ve Tarım Örgütü.

   CCC (Codex Alimetarius Commission):

   Birleşmiş Milletler kapsamında Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nun müştereken oluşturduğu ve uluslararası gıda standardlarının oluşturulmasına dair hizmetleri üst seviyede yürüten Kodeks Alimentarius Komisyonu.

   CCCF (Codex Committee on Contaminants in Foods):

   Kontaminantlar Kodeks Komitesi.

   CCFA (Codex Committee on Food Additives):

   Gıda Katkı Maddeleri Kodeks Komitesi.

   CCFAC (Codex Committee on Food Additives & Contaminants):

   Dünya Gıda Kodeks Komisyonu kapsamında görev yapan Gıda Katkıları ve Kontaminantları Kodeks Komitesi. 2007’den itibaren Gıda Katkıları ve Bulaşanlar olarak iki ayrı Komite şeklinde faaliyet
göstermektedir.

   CCFO (Codex Committee on Fats and Oils):

   Katı ve Sıvı Yağlar Kodeks Komitesi.

   CCIE (Codex Committee on Edible Ices):

   Yenilebilir Buzlar Kodeks Komitesi.

   CMMP (Codex Committee on Milk and Milk Products):

   Süt ve Süt Ürünleri Kodeks Komitesi

   GECPMMP (Committee of Government Experts on the Code of Principles Concerning Milk and Milk Products):

   Süt ve Ürünleri Uygulama Prensipleri ile ilgili Ülke Uzmanları FAO/WHO Komitesi

   WHO- DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ/DSÖ :

   Merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde olan, dünyadaki hastalıklarla mücadele amacıyla 1948 yılında kurulmuş Birleşmiş Milletler kapsamında çalışan uluslararası kuruluş.

   EFSA (Avrupa Gıda Güvenilirliği Otoritesi) :

   AB tarafından 2002 yılında kurulmuş ve merkezi Parma’da (İtalya) olan Avrupa Birliği Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA), gıda güvenliği konusunda bağımsız bir kurum olarak tamamen bilimsel, bağımsız ve şeffaf olarak teknik bilgiler ışığında çalışan kuruluştur. Gıda ve yem zincirinin tüm aşamalarında risk değerlendirmesi yapmaktadır.

   FDA (Food and Drug Administration):

   Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç İdaresi. Gıda ve ilaçların izin ve denetimiyle yetkili otorite.

   GIDA KATKI MADDELERİ KODEKS KOMİTESİ (Codex Committee on Food Additives, CCFA):

   Dünya Gıda Kodeks Alimetarius Komisyonu altında gıda katkı maddeleri konusunda çalışan Kodeks Komitesi.

   GIDA KATKILARI VE KONTAMİNANTLARI KODEKS KOMİTESİ (Codex Committee on Food Additives&Contaminants-CCFAC):

   Gıda Kodeks Alimentarius Komisyonu altında görev yapan ancak 2007’de ikiye ayrılarak çalışmalarına Bulaşanlar ve Gıda Katkı Maddeleri şeklinde iki ayrı komite olarak devam eden mülga alt komite

   IADSA (The International Alliance of Dietary/Food Supplements Associations):

   Gıda Destek Ürünleri Dernekleri Uluslararası Birliği. Kamuoyunun beslenme destek ürünleri hakkında bilgilendirilmesi, üyelerinin yeni çıkan yasal düzenlemeler hakkında bilgilendirilmesi, global ölçekte birliklerin desteklenerek yeni birliklerin oluşmasının sağlanması, ulusal ve uluslararası bilimsel platformda organizasyonlar düzenleyerek diyalogların arttırılması ve beslenme destek ürünleri pazarının genişletilmesi faaliyetlerinde bulunan uluslararası birlik.

   IAF (International Accreditation Froum):

   Uluslararası Akreditasyon Forumu.

   FAOM (ULUSLARARASI EKOLOJİK TARIM HAREKETLERİ FEDERASYONU) :

1972 yılında kurulan IFOAM, tüm dünyada ekolojik üretime ilişkin kuralları ilk olarak tanımlayan ve yazıya döken kuruluştur. IFOAM’in temel kuruluşu felsefesi, organik tarım hareketinin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin uluslararası tek bir organizasyon altında birleşmesi ihtiyacı yanında yenilenemeyen doğal kaynakların kullanımını en aza indiren gıda üretim metotlarının kullanılması yoluyla organik tarımı
geliştirmektir.

   DF (International Dairy Federation):

   Merkezi Brüksel’de bulunan Uluslararası Sütçülük Federasyonu.

   IDFA (International Dairy Foods Association):

   Merkezi Washington’da bulunan Uluslararası Süt Ürünleri Derneği

   KODEKS ALİMENTARİUS (Codex alimentarius):

   “Codex Alimentarius” latince bir terim olup, ‘Gıda Kodu’ veya ‘standardlar sistematiği’ anlamına gelmektedir. FAO ve WHO işbirliği ile oluşturulan Codex Alimentarius Komisyonu’nun onayından
geçerek bir seri hazırlık prosedürlerini tamamlayan gıda standardlarını içeren sistematik. Kodeks sistemi, uluslararası geçerliliği olan standartların hazırlanması ve harmonizasyonu sağlanarak dünya ülkelerince ortak uygulanması, dünya ticaretinin geliştirilmesi, ticaretin kolaylaştırılması ve tüketici
sağlığının korunması açısından 1962 yılında oluşturulmuştur. DTÖ Sağlık ve Bitki Sağlığı (SPS) ve Ticarette Teknik Engeller (TBT) Anlaşmaları uluslararası ticarette gıda ile ilgili düzenlemeler için KAK Standartlarını referans olarak almaktadır.

   KODEKS ALİMENTARİUS KOMİSYONU (Codex Alimentarius Commission):

   1962 yılında düzenlenen ortak bir FAO/WHO ortak gıda standardı programını uygulamak için Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında kurulan küresel bir organ. Komisyonun 30 alt kuruluşu
bulunmaktadır. Kodeks programının amaçları;

 •  Tüketici sağlığını korumak,
 •  Gıda ticaretinde teknik uygulamaları
  tek düze, doğru ve güvenli kılmak,
 •  Uluslararası alanda hükümetler dışı
  ve milletlerarası kuruluşların üstlendikleri tüm gıda standart çalışmalarının
  koordinasyonunu sağlamak,
 •  İlgili kuruluşlarının yardımıyla
  oluşturulan standart taslaklarının hazırlanmasında öncelikleri belirlemek ve
  çalışmaları başlatmak,
 •  Hükümetlerin kabulünden sonra
  standartları, bölgesel veya dünya genelinde standartlar olarak bir Kodeks
  kodunda toplamak.

   TSEK MARKASI -KALİTE UYGUNLUK MARKASI (TSEK Quality Coformity document):

   TSEK Markası, üzerine veya ambalajına konulduğu malların henüz Türk Standardı olmadığından ilgili uluslararası veya diğer ülkelerin standardlarına veya Türk Standardları Enstitüsü tarafından
kabul edilen teknik özelliklere uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini ifade eder

   TÜRKAK- TÜRK AKREDİTASYON KURUMU :

   Uluslararası ticaretin ve AB teknik mevzuatına uyumun bir gereği olarak uluslararası kabul görmüş teknik kriterlere göre test, muayene ve belgelendirme yapmak üzere, bağımsız ve tarafsız bir
kuruluş olarak 27/10/1999 tarihinde kurulan Türkiye’nin ulusal akreditasyon birimi. TÜRKAK, tam üyesi olduğu Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) ile 04/04/2006 tarihinde imzaladığı Karşılıklı Tanıma Anlaşması neticesinde test laboratuvarları, kalibrasyon laboratuvarları, muayene kuruluşları ve kalite
yönetim sistemleri belgelendirmesine ilişkin akreditasyonlarının uluslararası alanda tanınırlığını kazanmıştır

   TÜRKİYE DAMIZLIK MANDA YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ/DMYMB :

   Manda populasyonunun ıslah edilerek sayısının arttırılması, birim hayvandan sağlanacak verim artışıyla yetiştiricilerin refah seviyesinin yükseltilerek halka sağlıklı, besin değeri yüksek ve güvenli manda ürünlerinin sunulması amacıyla 4631 Sayılı Hayvan Islahı Kanunu çerçevesinde kurulan ve 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunun çerçevesinde faaliyet gösteren yetiştirici örgütü.

   TÜRKİYE DAMIZLIK SIĞIR YETİŞTİRİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ/TDSYMB :

   Ülke genelinde Sığırlarda soykütüğü sisteminin yürütülmesi, pedigriye esas teşkil edecek ebeveyn ve verim kayıtlarlarını takip etmek ve ulusal genetiğimizi oluşturmak üzere 4631 Sayılı Hayvan Islahı Kanunu çerçevesinde kurulan ve 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda Ve Yem Kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren yetiştirici örgütü.

   TÜRKİYE SÜT, ET VE GIDA SANAYİCİLERİ VE ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ DERNEĞİ/SETBİR :

   Türkiye  süt ve et sektörünü temsil eden,et ve süt sektörü hakkında çalışmalar yapan dernek.

   ULUSAL SÜT KONSEYİ :

   5488 sayılı Tarım Kanununda belirtilen ulusal tarım politikaları çerçevesinde çalışmalar yapmak üzere; süt üreticilerinin oluşturdukları birlikler, dernekler, kooperatifler ve sanayicilerin oluşturdukları birlik, dernek, kooperatif temsilcileri ile bunlara üye olan gerçek ve tüzel kişiler, ilgili araştırma ve eğitim kurumları, meslek odaları, tüketici örgütleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının bir araya
gelerek oluşturduğu tüzel kişilik

   WHO-DÜNYA SAĞLIK TEŞKİLATI :

   Merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde olan Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Sağlık Örgütü. İnsanların en iyi sağlık koşullarında yaşaması ve sağlığını devam ettirmesi için dünyadaki hastalıklarla mücadele etmek amacıyla 1948 yılında kurulmuş uluslararası kuruluş.

   WTO DÜNYA TİCARET ÖRGÜTÜ :

   1995’te kurulan Dünya Ticaret Örgütü, çok taraflı ticaret sisteminin yasal ve kurumsal organı. Toplu görüşmeler ve müzakereler yoluyla ülkeler arasında ticari ilişkilerin geliştirildiği bir platform. WTO, hükümetlerin iç ticaret yasalarını ve düzenlemelerini nasıl yapacakları hususunda yasal bir çerçeve ortaya koymaktadır.

   ASD- AMBALAJ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ :

   Ambalaj sanayi ve ticaretinin sürdürülebilir kalkınması, sosyal ve kültürel yaşamının geliştirilmesi için çalışan, ülkemizde tanınan saygın bir sivil toplum kuruluşudur.

   ASÜD- AMBALAJLI SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİCİLERİ DERNEĞİ :

   Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Kanunları çerçevesinde ekonomik gelişmeye katkıda bulunmak; Süt ve Süt Ürünleri sektörünün temsilcileri olan sanayicileri ve ham madde üreticilerini bir çatı
altında toplayarak, aralarındaki mesleki dayanışma, yardımlaşma ve iş birliğini geliştirmek, bilgi alışverişinde bulunmak; Süt ve Süt Ürünleri sanayicilerinin son tüketiciler ile iletişim içinde bulunmak suretiyle bilgi edinmelerine, ürünleri tanıma ve kullanmalarında üretici ve tüketici bilinçlendirilmesinde yardımcı olmak; sanayi, ticari ve sosyo–ekonomik ilerlemeye yönelik bilgi,
teknoloji ve sermaye koordinasyonunu sağlamak ve öncelikli olarak ancak sınırlı olmamak kaydı ile Süt ve Süt Ürünleri sektörünün daha ileri bir düzeye ulaşmasına yardımcı olmaktır.

   BESD-BİR BEYAZ ET SANAYİCİLERİ VE DAMIZLIKÇILARI BİRLİĞİ DERNEĞİ :

   Tavukçuluk sektörünün sorunlarına sahip çıkmak amacıyla 1992 yılının son günlerinde kurulan "Damızlık Tavukçuluk Derneği”, 1994 yılında beyaz et sanayicilerinin de katılımı ile “Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği Derneği" (BESD-BİR) adını almış ve daha geniş tabanlı yeni bir oluşum gerçekleştirilmiştir. Yumurta ve et yönlü damızlıkçı firmaların yanında, kanatlı eti üreten kesimhane sahibi firmalar da 2006 yılına kadar Dernek çatısı altında birlikte yer almışlardır. 2006 yılında Tüzükte yapılan bir değişiklik sonucu ise, yumurta yönlü damızlıkçılar dernekten ayrılmış, piliç ve hindi eti üreten firmalarla et yönlü damızlıkçı firmaların BESD-BİR üyelikleri devam etmiştir.

   Birlik, bugün Türkiye'nin toplam kanatlı eti, kuluçkalık yumurta ve civciv üretiminin yaklaşık %91’ini
karşılamakta ve kanatlı sektörünü en üst düzeyde temsil etmektedir. BESD-BİR ülkemiz kanatlı eti sanayinin gelişmesi, işletmelere katkı sağlayacak değerler yaratılması, sektörün en doğru şekilde temsili ve kamu-sanayi ilişkilerinde gerekli iletişimin sağlanması için çalışmalar gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

   ETBİR- ET ÜRETİCİLERİ BİRLİĞİ :

   19 Ekim 1998 tarihinde kurulan ETBİR ( Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği ) sektörün en etkin ve önemli sivil toplum kuruluşlarındandır. Kırmızı et sanayii, ticareti ve işletmeciliği yapan kişi ve kuruluşları bir araya getirerek et ve hayvan üreticilerinin sorunlarına çözüm üretmeyi amaçladığı gibi; halkımıza sağlıklı, hijyen koşullarda besin değeri yüksek et ve et ürünleri sunmayı görev edinmiştir. ETBİR, yeni dönemde de üyelerimiz ve sektörde faaliyet gösteren besiciden mamul madde üreticilerine kadar tüm yelpazedeki paydaşlarına etkinlikler ve yayınlarıyla hizmet edecektir. Merkezi ve yerel yönetim birimleriyle iş birliğiyle uluslararası standartlarda, rekabet edebilir bir
ülke profilini hedefimizdir.

   ETÜDER- EV DIŞI TÜKETİM TEDARİKÇİLERİ DERNEĞİ :

Türkiye'de ev dışı tüketim kanalı olarak tarif edilen, her türlü gıda ve ihtiyaç maddelerinin tedarikini ve
dağıtımını yapan firmalar arasında dayanışma sağlamak amacıyla kurulan ETÜDER, mesleklerin icrasında kamu kurum ve kuruluşları ile diğer dernek ya da kişilerle olan ilişkilerinde karşılaşılan sorunların çözümlenmesi amacıyla çalışma ve girişimler yapmayı amaçlar. Ev dışı servisin verilebilmesi için gerekli standartların oluşturulması ve uygulanması yönünde çalışmalar yapmak,
üyelerin meslek grupları arasında haksız rekabete yol açan uygulamaların önlenmesi için çaba sarf etmek, aynı amaçlı derneklerle bir araya gelerek federasyon kurmak veya kurulmuş federasyona katılmak ETÜDER'in hedeflerini oluşturmaktadır.

  BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI :

http://www.sanayi.gov.tr/#

   GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI :

http://www.gidamo.org.tr/

   GIDA GÜVENLİĞİ DERNEĞİ :

www.ggd.org.tr

   GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI :

http://www.tarim.gov.tr/

   GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ :

http://www.tarim.gov.tr/GKGM

   İSTANBUL SANAYİ ODASI :

http://www.iso.org.tr/

   İSTANBUL VETERİNER HEKİMLER ODASI :

http://www.ivho.org.tr/

   ITO- İSTANBUL TİCARET ODASI:

http://www.tarim.gov.tr/GKGM

   KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI:

http://www.kmo.org.tr/

   MEYED- MEYVE SUYU ENDÜSTRİSİ DERNEĞİ :

Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED), 1993 yılında, gelişen Türk meyve suyu sektöründe faaliyet gösteren firmaları aynı çatı altında toplamak üzere kurulmuştur. Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) bünyesinde 46 üye firma bulunmaktadır.
   MEYED tarım, gıda sanayi, sağlık gibi konulardaki paydaşları, konusunda uzman akademisyenler ile sektörün profesyonellerini bir araya getirdiği ilk günden bu yana, sektörün sorunlarına ortak çözümler sunmak ve endüstrinin gelişmesi için katkı sağlamaktadır.
   Sektördeki meyve suyu üreticisi firmalarının tümü ile ambalaj ve hammadde sağlayıcı firmaları da bünyesinde buluşturan MEYED, 1997 yılından bu yana Uluslararası Meyve Suyu Üreticileri Federasyonu (IFU) ve 2005 yılından bu yana Avrupa Meyve Suyu Birliği’nin (AIJN) üyesidir. MEYED aynı zamanda dürüst rekabeti ve kalite kontrolü sağlamak amacıyla Avrupa Meyve Suyu Sektöründe Kar Amacı Gütmeyen Endüstriyel Öz Denetim Kuruluşu olan SGF (Sure-Global-Fair ) ve bağımsız akredite laboratuvarlar ile işbirliği içinde çalışmakta, ortak projeler yürütmektedir.
MEYED, ‘meyve suyu’ kavramını kamuoyuna doğru tanıtmayı, sektör içi işbirliğini geliştirmeyi, firmalar arasındaki bilgi değişimini hızlandırmayı, ilgili araştırmaları desteklemeyi ve kamuoyu ile ilgili kuruluşları meyve suyu ve faydaları konusunda bilgilendirmeyi görev edinmiştir.

   SAĞLIK BAKANLIĞI :

http://www.saglik.gov.tr/

   SUDER- AMBALAJLI SU ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ :

   Suder (Ambalajlı Su Üreticileri Derneği) ülkemiz genelinde faaliyet gösteren Ambalajlı Su Üreticilerinin ve Ambalajlı Su Sektörüne yönelik faaliyet gösteren tedarikçi kuruluşların bir araya gelerek oluşturdukları sektörel bir sivil toplum örgütüdür.

   TDD- TÜRKİYE DİYETİSYENLER DERNEĞİ :

https://www.tdd.org.tr/

   TMMOB ZİRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI :

http://www.zmo.org.tr/

   TOBB- TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ:

https://www.tobb.org.tr/Sayfalar/AnaSayfa.php

   TUBİTAK :

https://www.tubitak.gov.tr/

   TUDER- TÜKETİCİLER DERNEĞİ :

   TUGİS- TÜRKİYE GIDA SANAYİ İŞVERENLERİ SENDİKASI :

   Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası bir sivil toplum örgütüdür. Sivil toplum örgütü olarak gıda sanayi ve çalışma hayatı (endüstriyel ilişkiler) ile ilgili tüm konularda ülkemiz menfaatlerini ön plana alarak yapıcı bir rol üstlenecektir.

   Bu bağlamda diğer sivil toplum örgütleri ile işbirliğine önem verileceği kadar kamu ve diğer özel sektör kuruluşları ile de bu işbirliği sağlıklı ve canlı tutulacaktır.

   Ülkemizin tarım potansiyeli, insanımızın girişimci ruhu dikkate alındığında Türk Gıda Sanayinin hak ettiği yerde olmadığını kabul etmek durumundayız. Ürünlerimizi gerek yurt içinde gerekse yurt dışında sağlıklı ve tercih edilen güvenilir markalar haline getirebilirsek tarım sektörünü ürün yetiştirmekten çıkartıp, gıda üretmeye yönlendirebiliriz.

   TÜRK STANDARTLARI ENSTİTÜSÜ         :

https://www.tse.org.tr/tr/Default.aspx

   TÜRK VETERİNER HEKİMLERİ BİRLİĞİ :

   Türk Veteriner Hekimleri Birliği, 6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun’a göre teşekkül etmiş, Türkiye sınırları içerisinde meslek ve sanatlarını icra eden bütün Veteriner Hekimlerin katıldığı, Veteriner Hekimler arasında mesleki deontoloji ve dayanışmayı korumak, Veteriner Hekimliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp gelişmesini sağlamak ve meslek mensuplarının hak ve yararlarını koruma amacı ile kurulmuş, tüzel kisiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde mesleki bir kuruluştur.

   TÜRKİYE YEM SANAYİCİLERİ BİRLİĞİ :

   Türkiyem-Bir, her çeşit karma yemi üreten kuruluşlara ve mensuplarına mesleki, sosyal, teknik ve ekonomik yönlerden rehberlik etmekte, üretimin kamu yararına uygun ve verimli bir tarzda gelişmesine yardımcı olmakta, üyelerinin haklarını özel ve tüzel kişilere karşı savunmakta, sektörün sorunları ve çözüm önerilerini ilgili kesimlere ulaştırmaktadır.
    Sayılan bu amaçlar doğrultusunda, Türkiye karma yem sektörünün sürdürülebilir gelişiminin sağlanması, dünyadaki rakipleriyle rekabet edebilir hale gelmesi, ülke hayvancılığına destek olarak ülkemiz insanının sağlıklı ve daha ucuza protein tüketebilmelerine imkan yaratılması ve hayvansal ürün ihracatının artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır.

   YUMBİR- YUMURTA ÜRETİCİLERİ MERKEZ BİRLİĞİ :

   YUM-BİR, Yumurta üreticileri tarafından 2006 yılında, 5200 sayılı Tarımsal Üretici Birlikleri Kanunu
hükümlerine göre, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının onayı ile kurulmuş, Türk Yumurta Sektörünün sorunlarına çözüm aramak ve üyelerinin hak ve menfaatlerini korumak amacıyla çalışan bir üretici örgütüdür. Bünyesinde yumurta üretiminin yoğun olduğu İl/ilçelerde kurulmuş 12 Birlik ve 374 civarında üyesi bulunmaktadır. Bunlar, Afyonkarahisar, Çorum, İzmir, Karaman, Kayseri, Konya, Bandırma, Başmakçı, Tavşanlı, Manisa, Bolu, Balıkesir Yumurta Üretici Birlikleridir. Tüm üyeleri Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına kayıtlı olup, Bakanlığın, belirlediği şartlarda üretim yapmaktadır.

   ULUSLARARASI DİĞER BİRLİK, ÖRGÜT, DERNEKLER:

   AOCS- AMERICAN OIL CHEMIST SOCIETY

   APHA- AMERICAN PUBLİC HEALTH ASSOCIATION

   EFQM- EUROPEAN FOUNDATION FOR QUALITY MANAGAEMENT

   EHEDG- EUROPEAN HYGIENIC ENGINEERING AND DESIGN GROUP

   ENGLAND FOOD STANDARDS AGENCY

   EOQ- EUROPEAN ORGANIZATION FOR QUALITY

   IAFP- INTERNATIONAL ASSOCIATION FOR FOOD PROTECTION

   ILAC- INTERNATIONAL LABORATORY ACCREDITATION COOPERATION

   ISO- INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION